Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Jou (Jou B.V.) en jou (de opdrachtgever). Jouw eventuele eigen voorwaarden zijn niet van toepassing.

1. Geheimhouding
Jou verplicht zich tot geheimhouding van al je gegevens waarvan Jou weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Ook na het einde van de opdracht.

2. Offerte
Alle offertes die Jou maakt zijn vrijblijvend en één maand geldig. Aan een offerte of een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Tenzij we schriftelijk iets anders afspreken. Je kunt Jou niet aan offertes houden waarvan je redelijkerwijs kunt begrijpen dat hierin een kennelijke vergissing of verschrijving staat. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3. Opdrachtbevestiging
Een opdracht komt tot stand als je een offerte goedkeurt. Bij mondelinge en telefonische opdrachten gelden dezelfde voorwaarden als bij een soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij we iets anders afspreken. Als er geen soortgelijke voorgaande opdracht is, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

4. Uitvoering van onze overeenkomst
Jou voert de opdracht uit in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de richtlijnen van de (eventuele) briefing. Als je Jou de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst niet (tijdig) verstrekt en/of een te leveren tekst, advies of cursus niet aanneemt of accepteert, dan kan Jou, zonder dat hiervoor schriftelijke ingebrekestelling nodig is, de uitvoering opschorten of indien gerechtvaardigd ontbinden. De directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien kan Jou in rekening brengen. In dit geval zijn alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

5. Wijziging van onze overeenkomst
Als je de opdracht wijzigt, uitstelt of annuleert, dan is Jou niet verplicht om onaffe teksten, adviezen of cursussen te leveren. Jou heeft wel recht op betaling voor het werk dat Jou al heeft verricht.

6. Tarieven
Jou werkt met uurtarieven of met vaste vergoedingen, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt en wat we daar samen over afspreken. De tarieven staan altijd vooraf opgenomen in de offerte.

7. Aansprakelijkheid
Jou is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van incorrecte informatie en materialen die je verstrekt. Je hebt als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. Je vrijwaart Jou tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige en toekomstige wetgeving. Tenzij het komt door opzet of roekeloosheid van Jou. In dat geval is Jou uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag.

8. Overmacht
Als Jou door ziekte of een andere overmachtssituatie de overeengekomen verplichtingen niet kan nakomen, stelt Jou je direct op de hoogte. Tijdens de overmachtsperiode worden de verplichtingen van Jou opgeschort. Als vastgesteld wordt dat de overmachtsperiode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Jou is gerechtigd het uitgevoerde deel van de opdracht in rekening te brengen.

9. Auteursrecht
Jou is eigenaar van alle teksten tot het moment waarop de factuur is betaald. Op dat moment draagt Jou de intellectuele rechten op het afgeleverde product aan je over.

10. Betaling
Je moet de betaling, in de valuta waarin gefactureerd is, betalen binnen 30 dagen na factuurdatum op IBAN-nummer NL57 KNAB 0501 4857 75 zonder je op enige korting, verrekening en/of opschorting te kunnen beroepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Voor opdrachten langer dan een maand kan Jou een tussentijdse betaling met je afspreken.

11. Toepasselijk recht en geschillen
Klachten over de producten of diensten van Jou moeten binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Jou gemeld zijn. De opdracht valt onder het Nederlands recht. Geschillen proberen we in eerste instantie in goed overleg op te lossen, zonder rechterlijke tussenkomst.

Wie noemt zijn nieuwsbrief nou Nieuwsbrief?

Da’s toch veel te saai? Schrijf je daarom in voor ‘Trips & Tiks’. Mijn maandelijkse nieuwsbr… ehh, mailtje. Als je die gelezen hebt ben je a) wijzer en heb je b) gelachen. Nou, kom op met dat e-mailadres.